Handlingsplan 2012-2015

OMRÅDEHOVEDMÅLDELMÅLSTRATEGIMÅLTALL
UtdanningGi klubbene mulighet til kompetanseheving innen for alle områder i idretten.RSK skal ha dyktige kurslærer- som utdanner dyktige instruktører, trenere og dommere. Utvikle dyktige ledere.Avholde årlige kurs selv eller i samarbeid med andre kretser for: Instruktører, Trenere og Dommere

Motivasjonssamling

Trenersamling

Dommersamling

Klubbledermøte

Alle klubber skal ha besøk av en representant fra kretsen i løpet av perioden
4 kurs / år3 kurs/år

1/ annethvert år

1/år

2/år

1 år
ToppidrettBidra til utvikling av toppidrett i kretsen.Flere utøvere fra Rogaland til ÅM,UM/NM i svømming og stup til norske Landslag.

Vannpoloutøvere blant de beste i Norge.
Legge tilrette for samarbeide mellom klubber, kretser, forbund.

Arrangere og gjennomføre Kretssamlinger .

Trening/trener -samlinger samling for trenere som har ÅM svømmere.

Kretssamlinger i stup

Kvalitetssikre Nordsjøstevnet og trekke inn topputøvere i verdensklasse. Se på tidspunkt for å arrangere. Få med SR og JR svømmere

Synliggjøring

Fremme TMT, HTG og UIS mot idrettsutøverne.
3 år vgs utdanning og 3 år Bachelor
Flere utøvere i ÅM og NM enn i 20072-4/år

1 - 2 / år

1 / år

Min 2 utenlandske topputøvere i NSJ

Mer synlig i TV og aviser
BreddeTilbud for alleRekruttering til de fire svømmeidrettene.

Holde ungdom i miljøet.

Fysisk aktive barn, unge og voksne.

Inkludering av funksjonshemmede.
Rekruttkonkurranser med vekt på allsidighet og mestring
Oppmuntre til godt sosialt miljø på trening, samlinger og stevner.

Ungdom inn i styrer.

Etablere flere mastersklubber.
Motivere klubber.

Samarbeide idrettskrets, andre særkretser og skole.

Holdningsarbeid, kurs.
Flere registrerte medlemmer ”Rekruttduell” .

Vannpologruppe i to klubber.

Ungdomsrep. i RSK styret, trener, ledere og dommere.
AnleggBassengkapasitet til å dekke behov.

Gode trenings forhold for alle svømmeidrettene. Da har vi muligheter til å utvikle idrettene.
*Klubbene bør få tilgang til hallene på ”røde dager”.

*50 m basseng med stup og vannpolofasiliteter i Stavanger

Jobbe for at ingen skal betale leie for hallen.
Medspiller til klubbene overfor kommuner og Idrettsråd.

Lik behandling for alle klubbene.
*Alle skal ha haller hvor idrettene får gratis leie.

Påvirkning av kommuner og politikere direkte og gjennom idrettsråd.

Samarbeid med forbund.

idrettskrets, idrettsråd, kommuner, andre idretter, aktører.

Være representert i anleggskomiteer, i idrettsråd m.m.

Synliggjøre svømmeidretten.
Ingen stengte haller.

Standard forbedret.

Minimum tre nye 25m. anlegg (Haugesund, Sandnes og Bryne).

50m. anlegg innen 2016.

Ingen leie for klubber i idrettsanlegg.
Rull til toppen